Definities
1. Limcaf: de besloten vennootschap limcaf B.V. gevestigd te (6171 AZ) Stein (Gemeente Stein Zuid-Limburg) aan de Nijverheidsweg 25, en alle aan haar gelieerde rechtspersonen die gebruik maken van deze voorwaarden. Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon waarmee limcaf overeenkomsten sluit of waaraan limcaf een offerte heeft uitgebracht.

Toepasselijkheid
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten gesloten met limcaf, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden door limcaf niet geaccepteerd.
3. Offertes van limcaf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel op de offerte is vermeld. Zij hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door limcaf dan wel doordat limcaf een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst.
4. Wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen deze voorwaarden, hebben slechts kracht voor zover limcaf deze wijziging uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen van limcaf in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn ook exclusief montage, installatie en transport.
6. Limcaf is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van overheidswege aan de wederpartij door te berekenen.

Levering
7. Indien geen andere plaats is overeengekomen, geschiedt levering door aflevering op het adres van de wederpartij. Aan de aflevering is voldaan door aflevering op het dichtst bij de bestemming gelegen punt, waar het transportmiddel naar het oordeel van limcaf c.q. de ingeschakelde vervoerder nog zonder bezwaar op eigen kracht kan komen.
8. Het transport van de door limcaf te leveren of geleverde zaken geschiedt voor risico van de wederpartij, onverschillig welke middelen van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
9. Geen van de door limcaf genoemde leveringstijden zijn te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding door limcaf van enige levertermijn – ongeacht door welke oorzaak – leidt niet tot een recht van de wederpartij tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Evenmin leidt een overschrijding ertoe dat de wederpartij wordt ontslagen uit haar verplichtingen krachtens de overeenkomst. Indien de wederpartij besluit om limcaf ter zake in gebreke te stellen, dient zij een termijn van 30 dagen aan te houden. Bij overschrijding van deze termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij limcaf niet gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zolang haar geen opzet of grove schuld te verwijten is.
10. Als is overeengekomen dat de te leveren zaken binnen een bepaalde termijn door de wederpartij moet worden afgeroepen en deze blijft ter zake in gebreke, heeft limcaf het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken naar eigen goeddunken aan de wederpartij te leveren, dan wel deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of aan derden te verkopen, waarmee limcaf aan haar verplichtingen tot levering zal hebben voldaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot schadevergoeding aan limcaf.
11. Annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk indien limcaf hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt. Overeenkomsten met betrekking tot zaken die door limcaf in een speciaal door de wederpartij gewenste uitvoering zijn besteld en/of geproduceerd, kunnen niet worden geannuleerd. Indien de wederpartij deze zaken niet afneemt, blijft hij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen (onder meer te weten betaling) uit de overeenkomst.

Reclame
12. Reclames dienen terstond nadat de wederpartij de eventuele gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijze had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk bij limcaf te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame verliest de wederpartij haar aanspraken jegens limcaf. Reclames kunnen alleen worden geaccepteerd, indien de zaken zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd.
13. Reclames ter zake van geringe, in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden afwijkingen, daaronder begrepen een verschil in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking, zullen niet worden geaccepteerd.
14. In geval van een door limcaf geaccepteerde reclame mag limcaf andermaal leveren overeenkomstig de overeenkomst, e.e.a. zonder tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd, gehouden te zijn. Mocht limcaf te dezer zake door derden worden aangesproken dan zal de wederpartij haar volledig voor die aanspraken vrijwaren en zal zonodig aan limcaf voldoen al hetgeen limcaf aan die derden zou moeten voldoen.
15. De zaken die zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van limcaf door de wederpartij retour worden gezonden, worden door limcaf geweigerd. Alle transport ter zake van retourzendingen is voor rekening en risico van de wederpartij, terwijl deze steeds franco dienen te worden verzonden.
16. Limcaf is uit elke aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken in behandeling te nemen als de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan haar betalings- en/of andere verplichtingen uit enige overeenkomst met limcaf.
17. Het indienen van eventuele reclames laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot nakoming van de overeenkomst.

Betaling
18. Betaling dient te geschieden op de door limcaf aan te geven wijze binnen veertien dagen na de factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie.
19. Ingeval de wederpartij enige betalingsverplichting niet stipt op tijd nakomt, is zij in verzuim door het enkel verstrijken van genoemde fatale termijn, zonder dat nog een nadere sommatie of in gebreke stelling is vereist.
20. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een hele maand. Genoemd percentage zal echter nooit lager zijn dan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3 %.
21. Indien de wederpartij nalatig is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is hij tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500,00.
22. Limcaf is steeds gerechtigd om voldoende en deugdelijke zekerheid tot nakoming te verlangen. Zolang deze zekerheid niet is verstrekt, is limcaf gerechtigd om haar nakoming op te schorten.
23. Omstandigheden die limcaf na het sluiten van de overeenkomst bekend zijn geworden en die de kredietwaardigheid van de wederpartij in een ongunstig daglicht stellen, zullen de vorderingen van limcaf op de wederpartij terstond opeisbaar doen zijn. Voornoemd gevolg treedt eveneens in indien de wederpartij failliet verklaard wordt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden of het door de wederpartij uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt.
24. Blijft de wederpartij met enige op haar tegenover limcaf rustende verplichtingen in gebreke, dan is limcaf gerechtigd alle leveranties onverschillig uit welke overeenkomst met de wederpartij zij voortvloeien, te staken en de desbetreffende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd haar recht tot volledige schadevergoeding en onverminderd haar recht om de zaken waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, terstond van de wederpartij terug te nemen.

Eigendomsvoorbehoud
25. Alle door limcaf ooit geleverde zaken blijven te allen tijde haar eigendom zolang de wederpartij niet al hetgeen, hij uit hoofde van de betreffende afleveringen verschuldigd is, heeft voldaan.
26. Alle in het bezit van de wederpartij zijnde en van limcaf afkomstige zaken worden tot de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheid steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
27. De wederpartij is niet gerechtigd onbetaalde zaken aan derden in pand te geven of anderszins te bezwaren. Bij doorverkoop wordt limcaf recht hebbende op de verkoopprijs van de zaken, terwijl de wederpartij zich, op de eerste aanmaning van limcaf, verplicht haar vorderingen op haar afnemers over te dragen aan limcaf en wel tot het door haar aan limcaf verschuldigde bedrag.

Overmacht
28. Limcaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Omstandigheden die ondermeer, maar niet uitsluitend, worden geacht niet voor rekening van limcaf te komen, zijn: stakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, aanslagen en het in gebreke blijven van leveranciers van limcaf.

Aansprakelijkheid
29. Limcaf is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijnde van limcaf. Limcaf is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van de wederpartij. Limcaf is conform de gebruiken in de branche verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van limcaf voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald aan limcaf. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een maximum van € 3500,00

Geschillen
30. Op alle met limcaf gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter te ‘s-Hertogenbosch.

De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd K.v.K. Zuid-Limburg op 1 december 2017 onder nummer 14039479.

Goeie service

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar voor service & onderhoud.

Onafhankelijk

Wij zijn een onafhankelijke dealer en voorzien je altijd van een eerlijk advies op maat.

Koffiespecialist

Wij denken graag met je mee over de best passende koffievoorziening.